VEACLJEA GAIDÂ

- de Dumitru Piceva

Di’unù chiro, di anda horli furâ apreasi
Shi Armânjlji tuts, cu tuti’a lorù fâlcări,
Fudzirâ di aclo tu patruli dzări,
A gaidâljei iho troarâ elù s’asteasi.

Cu boatsi ca’unù suschirù di’fluiarâ’ayisitâ,
Veacljea gaidâ, tsi’ayonjea fu agârshitâ,
N’aräsunâ tu ureclji cu plângu sh’cu dorù
Ca botsli’a aushilorù tsi sh’cânta nâoarâ’coru.

Thâmâsiti hări fluiara a ljei ană
Ditù bana a Armânjlorù di iutsido
Sh’li’alâxi tu cântitsi di dorù sh’di jali
Ca’mistiryiulu’a nimisuratilorù steali.

Gaida’atsea veaclji cu boatsi ca di birbilji
Tsi tâcushi fâr di vreari ti’armâneshtsâlji hilji
Sh’lu’alâsashi Armâniulu oarfânu di’a tău iho
Toarnâ’ti troarâ ti haraua’a ntreglui lao.

MANA

- de Nicolae Tănase Suflaru

Nu ari ma dultsi zborù
Nu ari ma mari dorù
Ti unù omù câtu’i tu banâ
Ashi cumù easti zborlu”manâ”…

Di njicù prota omlu greashti
“Manâ”, pânâ ausheshti;
Câ tu lumi can nu ari
Di’ali mani dorù ma mari.

Mana tu lumi ti’adutsi
Mana ti’azburashti dultsi
Cu harauâ ti mutreashti
Pânâ cându ea ti creashti.

Ea ti gioacâ, ea tsâ cântâ
Cu mirachi sh’vreari multâ;
Sh’cându dornji ti mutreashti
Sh’dzâtsi: “Naca s’dizvâleashti!”

Câ âlj njicù shi nu s’ducheashti
Sh’tu somnu njiclu’arâtseashti;
Iarna, noaptea câtu’i mari
Mana angâtanù ti ari.

Mbratsâ mana cândù ti tsâni
Tsâ zburashti zboarâ buni,
Tsâ cântâ cântitsi di somnu
Sh’tsâ oarâ s’ti fats mari domnu…

Revista Numarul 1