PITÂ SĂLÂRII CU CASHÙ

1 kg fârină; 500 ml apâ; 150 ml untulemnu; 500 gr cashù di oaie; 5 oauâ; 500 ml lapti; sari

PITÂ SĂLÂRII CU CASHÙ Mâyiripsearea:
Fârina s’ minteashti cu apa shi sarea tu unù vas; s’ firmintâ ghini aluatlu; s’ tindu peturli cu shtsala. S’ andreadzi tâvălu, s’ undzi cu untulemnu.
Peturli s’ adunâ sufri shi s’ bagâ tu tâvă, pânâ s’ umpli tâvălu. Tu altu vas s’ frângu oauâli shi s’ batù cu cashlu sh’ cu laptili.
Pita s’ bagâ tu cireapù; dupu tsi s’ cocù peturli s’ ascoati shi s’ toarnâ pisti eali laptili, cashu shi oauâli. S’ bagâ shi untulemnu pi suprâ shi s’ bagâ iara tu cireapù, ti cutseari.
Cându easti etimâ, s’ ascoati ditù cireapù; s’ talji cumăts shi s’ mâcă cu mâna. Orixi bunâ!

ADRATÙ DI MARIANA DICIU

.

HÂLVĂ

Untulemnu, fârinâ, zahâri, vanilie, nucâ, apâ

Prota oarâ s’adarâ shirbetu cu apâ shi zahâri, si bagâ pi focù shi s’alasâ s’hiarbâ pânâ s’ngrusheadzâ.
Sâ bagâ untulemnu sâ sâ tsâyârseascâ. Dapoia sâ bagâ farina, niheamâ câti niheamâ, până s’nfusheadzâ. S’minteshti pânâ actsâ sâ s’anrusheascâ farina. S’toarnâ shirbetlu câti niheamâ shi s’minteashti pânâ s’adarâ hâlvălu. S’adavgâ sh’nucâ shi s’minteashti ghini. Sâ scoati cu lingura pi unù tâvă shi s’alasâ sâ s’arâtseascâ.

.

PLÂTSINTA

2 kg fârina albă, 1 l apă, 1 l untulemnu, 500g zahâri, 200 g stafidz, 50 ml esentsă di rom, sari

Măyiripsearea: fârina s-andreadzi tu tâvă, apa s-hearbi cu undi. Untulemnul s-tsârgâseashti tu tighanj, ahoryea. Apa s-toarnâ câti niheamâ pisti fârină, cu unâ mânâ s-minteashti cu bunela sh-cu alantâ s-toarnâ apa, s-minteashti ghini fârina. Untulemnul s-tsârgâseashti ghini, s-adavgâ pisti aluat 300g zahâri shi s-minteashti cu bunela. S-pispilescu tu minteari stafidzlji shi esentsa di rom. S-frimitâ ghini tuti deadun pânâ s-chearâ untulemnulù. S-tindi ghini plâtsinta tu tâvă, s-andreadzi pisupră cu lingura, s-chindiseashti cu bunela shi s-talji cu câtsutlu cumăts, nicoaptâ. S-bagâ tu cireaplu andreptu sh-arsu ghini. S-ancljidi cireaplu ti cutseari 50-60 minuti sh-cându easti etimâ s-ascoati ditù cireapù shi s-pispileashti cu zahârea armasâ (200g).
Plâtsinta s-adarâ la numtâ ti ghrambo, ditù partea a soacrăljei a ghrambolui (mana-a nveastiljei). Plâtsinta s-adarâ sh-la misălj.

.

Revista Numarul 1