Tatăl a Nostutatal nostru

Tatäl a nostu, cari eshtsâ ân tseruri,
Sâ s’ayiseascâ Numa a Ta,
S’yinâ Amirâriljea’a Ta
Sâ s’facâ vrearea’a Ta, cumù ân tserù ashi sh’pisti locù.
Pânea’a noastâ atsea di tuti dzâlili, dâ’nâ’u a noauâ adzâ,
Sh’nâ ljeartâ a noauâ alathusurli a noasti, ashi cumù sh’noi ljirtămù a alâthipsitslorù a noshtsâ
Sh’nu nâ du noi tu pirazmo, mea ascapâ’nâ di atselu arău.
Câ a Ta easti Amirâriljea, shi putearea shi mâriljea, a Tatâlui shi a Hiljlui shi a Sâmtului Duhù, tora shi daima shi tu eta’a etilor.

Amin!

Revista Numarul 1