Instrumental-reggae .live -armonica & gaida sampler
.
.

NUMTÂ di CHIHÂIADZÂ - Nelu Peanci & Theya Peanci

VERSURI:

NUNTÂ DI CHIHÂIADZÂ

muzica & versuri – Nelu Peanci

1-a:  Cânticu ma s`avdza dado,sh`soia s`aduna
` Nveasta nauâ tu pragu i`ashtipta
Unu câti unu dado ei s`ghinuiau
Sh`cu harau corlu lu`anchiseau

R : Aestâ`i numtâ,moi mari numtâ
Numtâ di chihâiadzâ
Ma tsi numtâ aleaptâ numtâ,moi
Numtâ di arhundadzâ

1-b:  Yrambolu sh`nveasta nauâ,corlu lu`anchiseau
Socrulu,soacra,nunlu sh`nuna ,ninga ei giucau
Fratsâ,suräri ei si hârseau,gimbushi mari adrau
Paplu,maia sh`soia tutâ,tu coru s`acâtsau

R :

2-a:  Nunlu `nveasta nauâ dado,`ncapu elu u scutea
Ninga ea yrambolu lu`adutsea
Soia dinâintea loru,giucau sh`ansâreau
Pi yrambo sh`pi`nveastâ âi mishteau

R :

2-b:  Socrulu,soacra cu harau hlambura giucau
Yrambolu sh`nveasta nauâ multu si hârseau
Numtarii n`troarâ tutsâ,n`coru ei s`acâtsau
Multu `msheatu ei ma giucau sh`ashi ei cântau

R :

3-a:  Ti preaclea nauâ nunlu,ndauâ zboari dzâtsi
Tru mults`anji sh`agapi voi s`avetsâ
.     Tora noi cu tutsâ numtarii kelchea u mutämu
Banâ lungâ a vauâ vâ urämu

R :

3-b:  Paplu câtâ maia greashti,o lea moashe lea
Greali sh`la alantsâ aushi s`yinâ troarâ`ncoa
Cânticu di zâmani aushescu s`acâtsämu
Adutsets`nji hlambura câ tora voi s`giucämu

.
.

Vini toamna vimtul sh`ploili - Nelu Peanci & Theya Peanci
VERSURI:

Vini toamna vimtu sh`ploili

muzica & versuri – Nelu Peanci

1.Aidi vini toamna vimtu sh`ploili
Fugu armânji tutsâ cu oili
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ
Câ tu muntsâ nu s`bâneadzâ

Aidi vini toamna vimtu sh`ploili
Fugu armânji tutsâ cu oili
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ
Câ tu muntsâ nu s`bâneadzâ

2.Aidi neguri neguri neguri groasi
Shi di vimtu furtunoasi
Aidi iarba tutâ lai n`padi
Shi cu frândza cadi cadi

Aidi neguri neguri neguri groasi
Shi di vimtu furtunoasi
Aidi iarba tutâ lai n`padi
Shi cu frândza cadi cadi

3.Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati
Vearsâ niorii cu gâleata
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari
Di mârata pravdâ moari

Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati
Vearsâ niorii cu gâleata
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari
Di mârata pravdâ moari

3.Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii
Fugu màratsii fugu armânjii
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ
Câ tu muntsâ nu s`bâneadzâ

Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii
Fugu màratsii fugu armânjii
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ
Câ tu muntsâ nu s`bâneadzâ

4. IDYEA strofa – 1 -

.
.

Instrumental-coru-NeluPeanci-armonica

Titluri melodii:
00,00-00,28 — Di’aestâ soi tinjisitâ.
01,19-01,34 – La shopatlu ditu cheari.
01,34-01,50 –  More lailu Tanaslu alu bardzu.
02,08-02,25 – Ursitsâ tu vatra armâneascâ
02,25-02,41 – Dor njiu doru ti unu lai gioni.
02,58-03,33 – Vruta mea cu gura ca di njiari.
03,33-03,51 – O läi cucu mushatâ peanâ.
04,20-04,53 – Numtâ di kihâiadzâ.
05,33-05,49 – Unu pilisteru azbuira.
05,49-06,01 – Ciudii lai ciudii.
06,25-06,40 – Oh lele oh.
06,40-06,57 – Aua ni’adunämu.
07,17-07,33 – Vini toamna vimtulu sh’ploili.
07,33-07,49 – Tora inshii mâle’m la coru.
08,08-08,24 – ’Msheatâ lilici dintr’unu maiu.
08,24-08,41 – Ai tanina moi di Ianina.
09,18-09,35 – Tu’a Veryea nâuntru.
09,35-09,53 – Costa vrea s’facâ harau.
10,11-10,26 – Tini läi Yioryi tsi n’adrashi.
10,26-10,42 – Numtâ armâneascâ moi, …
10,59-11,31 – Dada tsea zurla arathimä.
11,31-11,44 – Dzâi lea dado alu afendi.
12,11-12,38 – Adzâ a s’ancârcämu greashti Costa.
12,38-12,55 – O giocu’nji mi agiucamu.
13,22-13,37 – Ore pi mâyulâ more câtrâ searâ.
13,37-13,54 – Va’nji beau unâ arkii.
14,16-14,33 – Tsi patu mini moi vâr s’nu patâ.
14,33-14,50 – Vruta mea’i lea ca pirushanâ.
15,27-15,44 – Nu’nji ts’amu dzâsâ.
15,44-15,56 – Sheadi mushata la poartâ.
16,32-16,51 – Tu geamu mi doari läi nica arana.
16,51-17,10 – Cu albi sh’cu palasca’n bârnu.
17,45-18-03 – Nu ti anvirina tini featä lea.
18,03-18,19 – Pi’anarga pi’anarga frâmtea.
18,58-19,14 – Iu ankisishi lea Leno,io lea Leno lea.
19,14-19,30 – Dor dor ta s’negu la cutaru.
19,49-20,06 – Shuru shuru,shopatu shulinaru.
20,06-20,20 – Hoarili tuti li alâgaiu,featâ ca tini…
20,40-20,56 – Aidi vini oara s’nâ fudzimu,Maro.
20,56-21,10 – Spuninji featä,spuninji featä lea mushatä.
21,30-21,46 – Di Pilistera pân la Pindu.
21,46-22,03 – Bum bum bumbuneadzâ.
22,22-22,46 – Lena iasti hâidipsitâ,Lenä Lenä lea.
22,46-23,05 – Cupii multu mushati.

.

.

Instrumental-Shtraka-NeluPeanci-gaida&armonica
.
.

Ah lai gione livendu - Nelu Peanci & Theya Alexandru Peanci

VERSURI:

Ah läi gione livendu

muzica & versuri – Nelu Peanci

1. A lea vruta mea
Voi s’tsâ dzâcu tsiva
Alea tsi nji’adrashi
Fâr di minti mi alâsashi

Ânji mâyipsishi
Lea featä inima
Suflitlu’nji plândzi
Lea dupu vrearea ta

R : Ah läi gione
Livendu sh’multu ‘msheatu
Inima tini’nji loashi
Sh’cu unu ponu’nji mi alâsashi

Dzuua tutâ
Vrute singurâ’nji hiu
Seara ti’ashteptu s’yinji
Shi’mbratsâ sâ’nji mi tsânji

2. Ah lele câtse
Ti voi ahâtu di multu
Anda imnu shedu
Canda’nji pari câ ti vedu

Ai imnatu ‘msheatu
Sh’truplu ligânatu
Suptsâri shi analtâ
Ca tini nu ari altâ

R:

idyea-1.

R:

R:

.
.

Nelu Peanci & Theya Peanci - 'Msheatâ iasti primveara
VERSURI

1. ‘Msheatâ iasti primveara
Adii vimtu anjiurismatù
Ah lele tsi dor mi ia
Di tini lea vruta mea.

refren: Ah lea vrutâ tini scumpa mea
Lilici ‘msheatâ di primveara.
Va’ nj ti veglju bana tutâ
Vârnâ gioni s’ nu ti’ arupâ.
bis refren

2. Lilicea di trandafilâ
Naima ‘msheata’ i ditù gârdinâ.
U mutrescu sh’ tutù suschirù
Câ nu’ amù vruta ninga mini.

refren

3. Noaptea cându ânji mi bagù
Io la tini minduiescù.
Tu yisù ânji ti vedù cumù yinji
Ama nu vrei ta s’ armânji.

refren

strofa 1

refren